نیازمندی علوم پزشکی
استفاده از فالکون در نمونه گیری خون

استفاده از فالکون در نمونه گیری خون

یکی از کاربردهای لوله فالکون، استفاده از فالکون در نمونه گیری خون است. این لوله یک نگهدارنده خوب جهت قرار دادن نمونه در آن است. انتهای مخروطی شکل این لوله آزمایشگاهی باعث می‌شود که تمام نمونه گرفته شده مورد استفاده قرار بگیرد. پس از وارد شدن به بیمارستان اولین کاری که برای شما انجام می‌دهند […]

error: Content is protected !!