نیازمندی علوم پزشکی
راهنمای خرید فیلتر سر سرنگ

راهنمای خرید فیلتر سر سرنگ

راهنمای خرید فیلتر سر سرنگ خرید فیلتر سر سرنگی یکی از چالش‌های مهم مسئولان هر آزمایشگاهی است. برخی این نوع فیلتر را با عنوان فیلتر چرخی نیز می‌شناسند. این فیلترها یک بار مصرف هستند. این تیپ از یک سو به سر یک سرنگ وصل می‌شود و از سوی دیگر به مخزنی که محلول پس از […]

error: Content is protected !!